Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí (KVA)

Složení

Kontakt

Česká asociace sester
Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: kreditni.komise@cnna.cz
tel: +420 222 514 797

Úřední hodiny

Úterý 12.00 – 16.00 hodin
Středa 8.00 – 16.00 hodin
Pátek 8.00 – 12.30 hodin

Informace

 • Od 1.9.2017 se mění formulář pro vydání žádosti o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace. Vyplněné formuláře se posílají vždy ve dvojím vyhotovení.
 • Při žádosti o akreditaci hromadné akce (vícekrát opakované) použijte formulář (viz příloha č. 1 + příloha č. 2).
 • Při akreditaci e-learningového vzdělávání se k žádosti o schválení posílá vyplněný formulář přílohy č. 1 ve dvojím vyhotovení. Veškeré náležitosti k vyplnění jsou stejné jako u jiných forem vzdělávání, pouze u názvu akce se dopíše, že se jedná o formu e-learningu.
 • KVA ČAS nepřiděluje kreditní body jazykovým a počítačovým kurzům.

Tiskopisy komise pro kvalitu vzdělávacích akcí:

Směrnice ČAS/SM/2007/0003 – Pravidla o vydávání souhlasného stanoviska České asociace sester k zařazení do kreditního systému

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2017 – leden až srpen
Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2016

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2015

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2014

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2013

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2012

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2011

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2010

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2009

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2008

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2007

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2004, 2005, 2006


Úprava pravidel a poplatků pro vydání souhlasného stanoviska ČAS

Korespondence s KVA je možná pouze v písemné podobě. Žádost naleznete zde a zde.

 • Stanovení poplatků:
  • Vzdělávací akce pořádané prezidiem a odbornými sekcemi / regiony ČAS jsou osvobozeny od manipulačního poplatku.
  • Vzdělávací akce pořádané ve spolupráci s prezidiem nebo odbornými sekcemi / regiony ČAS 200 Kč každý termín.
  • Jednotlivá akce pořádaná fyzickou nebo právnickou osobou 300 Kč.
  • Opakované vzdělávací akce na stejné téma jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem ve výši 200 Kč, v jednom kalendářním roce, za každý termín (první akce vždy 300 Kč, opakované 200 Kč).
  • Odborný kurz nebo školící akce, kdy odborný program na sebe navazuje s nejvíce 5 termíny je manipulační poplatek ve výši 500 Kč, opakovaná akce 250 Kč (první termín vždy 500 Kč).
  • Odborný kurz nebo školící akce, kdy odborný program na sebe navazuje ve více než 5 termínech, je manipulační poplatek ve výši 600 Kč, opakovaná akce 300 Kč první termín vždy 600 Kč).
 • Neúplně vyplněné žádosti, žádosti bez přiloženého odborného programu a dokladu o zaplacení jsou vráceny.
 • Žádost lze předložit pouze v písemné podobě ve dvojím vyhotovení, elektronická forma žádosti není akceptována.
 • Žádost nelze podávat za akci zpětně!!!
 • K žádosti je přiložen program vzdělávací akce, včetně přednášejících a časového rozsahu, potvrzení o zaplacení poplatku, místa konání akce s bližším určením, pouze město je nedostačující.
 • Poplatek nutno uhradit před odesláním žádosti.
 • Zaslat na adresu ČAS, Kreditní komise, Londýnská 15, Praha 2, 120 00
 • ČAS má na vyřízení žádosti 21 dnů od doručení žádosti.
 • Kreditní komise zasedá jedenkrát měsíčně a posuzuje přidělení kreditních bodů, před odesláním kontroluje jejich správné přidělení.
 • Dotazy lze posílat pouze na e-mailovou adresu kreditni.komise@cnna.cz, telefonické dotazy pouze v úředních hodinách Komise pro kvalitu vzdělávacích akcí ČAS.

Povinnosti pořadatelů akce:

 • Archivovat prezenční listiny vzdělávací akce, program akce a doklad o přidělení souhlasného stanoviska odborné společnosti.
 • Provádět zápisy do indexu nebo vydávat potvrzení o účasti.
 • Zápis v indexu ve formátu – název akce, datum, forma účasti (aktivní, pasivní, spoluúčast) a počet kreditních bodů.
 • Při vydávání potvrzení o účasti doporučuje ČAS použít potvrzení o účasti, který je k dispozici zde, případně dodržet tento formát – název akce, datum, pořadatel, jméno účastníka, datum narození, forma účasti (aktivní, pasivní, spoluautorství), počet kreditních bodů a číslo akce (viz doklad ČAS o přidělení kreditních bodů).
 • Od 1. 9. 2017 je poskytován kód akce ve formátu ČAS/xxxx/2017.

Pravidla pro vydávání potvrzení o účasti:

 • jméno a příjmení účastníka,
 • datum narození účastníka,
 • pořadatel,
 • název akce,
 • datum akce,
 • délka trvání v hodinách a druh účasti (pasivní, aktivní, spoluautor),
 • registrační číslo akce u ČAS.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]