Kreditní komise

Složení

Kontakt

Česká asociace sester
Kreditní komise
Londýnská 15
120 00 Praha 2

e-mail: kreditni.komise@cnna.cz
tel: +420 222 514 797

Úřední hodiny

Úterý 12.00 – 16.00 hodin
Středa 8.00 – 16.00 hodin
Pátek 8.00 – 12.30 hodin

Informace

 • Vyhláška MZČR č. 4/2010 Sb. ze dne 17. prosince 2009, kterou se mění Vyhláška MZČR č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění Vyhlášky MZČR č. 321/2008 Sb.
 • Od 1.10.2008 se mění formulář pro vydání žádosti o vydání souhlasného stanoviska profesní organizace. Vyplněné formuláře se posílají vždy ve dvojím vyhotovení.
 • Při žádosti o akreditaci hromadné akce (vícekrát opakované) použijte formulář (viz příloha č. 1 + příloha č. 2).
 • Při akreditaci e-learningového vzdělávání se k žádosti o schválení posílá vyplněný formulář přílohy č. 1 ve dvojím vyhotovení. Veškeré náležitosti k vyplnění jsou stejné jako u jiných forem vzdělávání, pouze u názvu akce se dopíše, že se jedná o formu e-learningu. Zároveň s tímto formulářem žadatel odešle obsah kurzu na e-mailovou adresu e-learning@cnna.cz k odbornému posouzení. K obsahu kurzu je vždy nutné uvést pro koho je určen. Po splnění těchto náležitostí bude kurzu vydáno do jednoho měsíce souhlasné / nesouhlasné stanovisko.
 • Kreditní komise ČAS nepřiděluje kreditní body jazykovým a počítačovým kurzům.

Tiskopisy kreditní komise:

Směrnice ČAS/SM/2007/0003 – Pravidla o vydávání souhlasného stanoviska České asociace sester k zařazení do kreditního systému

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2017 – leden až červen
Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2016

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2015

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2014

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2013

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2012

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2011

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2010

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2009

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2008

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2007

Seznam vydaných souhlasných stanovisek ČAS – rok 2004, 2005, 2006

Úprava pravidel a poplatků pro vydání souhlasného stanoviska ČAS

 1. Korespondence s Kreditní komisí je možná pouze v písemné podobě. Žádost naleznete zde.
 2. Stanovení poplatků:
  • Vzdělávací akce pořádané prezidiem a odbornými sekcemi / regiony ČAS jsou osvobozeny od manipulačního poplatku.
  • Vzdělávací akce pořádané ve spolupráci s prezidiem nebo odbornými sekcemi / regiony ČAS 200 Kč každý termín.
  • Jednotlivá akce pořádaná fyzickou nebo právnickou osobou 300 Kč.
  • Opakované vzdělávací akce na stejné téma jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem ve výši 200 Kč, v jednom kalendářním roce, za každý termín (první akce vždy 300 Kč, opakované 200 Kč).
  • Odborný kurz nebo školící akce, kdy odborný program na sebe navazuje s nejvíce 5 termíny je manipulační poplatek ve výši 500 Kč, opakovaná akce 250 Kč (první termín vždy 500 Kč).
  • • Odborný kurz nebo školící akce, kdy odborný program na sebe navazuje ve více než 5 termínech, je manipulační poplatek ve výši 600 Kč, opakovaná akce 300 Kč první termín vždy 600 Kč).
 3. Neúplně vyplněné žádosti, žádosti bez přiloženého odborného programu a dokladu o zaplacení jsou vraceny.

Z rozhodnutí akreditační komise MZČR ze dne 18.1.2006 vydává Česká asociace sester od 1.3.2006 pouze souhlasné stanovisko se zařazením vzdělávací aktivity do systému celoživotního vzdělávání. Toto stanovisko vydává ČAS na základě vyplnění a doložení všech dokladů. Na dokladu o souhlasném stanovisku bude uvedeno zda ČAS souhlasí či nikoliv se zařazením akce do systému celoživotního vzdělávání, nebude uveden počet přidělených kreditních bodů. Kreditní body stanovuje, v souladu s Vyhláškou MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. pořadatel akce.

Závazná pravidla pro podání žádostí o přidělení kreditních bodů:

 1. Žádost lze předložit pouze v písemné podobě ve dvojím vyhotovení, elektronická forma žádosti není akceptována.
 2. Žádost nelze podávat za akci zpětně !!!
 3. K žádosti je přiložen program vzdělávací akce, včetně přednášejících a časového rozsahu, potvrzení o zaplacení poplatku, místa konání akce s bližším určením, pouze město je nedostačující.
 4. Poplatek nutno uhradit před odesláním žádosti.
 5. Zaslat na adresu ČAS, Kreditní komise, Londýnská 15, Praha 2, 120 00
 6. ČAS má na vyřízení žádosti 21 dnů od doručení žádosti.
 7. Kreditní komise zasedá jedenkrát měsíčně a posuzuje přidělení kreditních bodů, před odesláním kontroluje jejich správné přidělení.
 8. Dotazy lze posílat pouze na e-mailovou adresu kreditni.komise@cnna.cz, telefonické dotazy pouze v úředních hodinách Kreditní komise ČAS.

Povinnosti pořadatelů akce:

 1. Archivovat prezenční listiny vzdělávací akce, program akce a doklad o přidělení souhlasného stanoviska odborné společnosti.
 2. Provádět zápisy do indexu nebo vydávat potvrzení o účasti.
 3. Zápis v indexu ve formátu – název akce, datum, forma účasti (aktivní, pasivní, spoluúčast) a počet kreditních bodů.
 4. Při vydávání potvrzení o účasti doporučuje ČAS použít potvrzení o účasti, který je k dispozici zde, případně dodržet tento formát – název akce, datum, pořadatel, jméno účastníka, datum narození, forma účasti (aktivní, pasivní, spoluautorství), počet kreditních bodů a číslo akce (viz doklad ČAS o přidělení kreditních bodů).
 5. Od 1.1.2006 je poskytován kód akce ve formátu ČAS/KK/xxxx/2006.

Pravidla pro vydávání potvrzení o účasti:

 1. jméno a příjmení účastníka,
 2. datum narození účastníka,
 3. pořadatel,
 4. název akce,
 5. datum akce,
 6. délka trvání v hodinách a druh účasti (pasivní, aktivní, spoluautor),
 7. registrační číslo akce u ČAS.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER

[LOGO] Promedica [LOGO] B Braun [LOGO] Medin [LOGO] Grada [LOGO] DAS [LOGO] [LOGO]