Revizní komise

Zpráva revizní komise ČAS za rok 2008

Dne 24.3.2009 se sešla Revizní komise České asociace sester ke kontrole účetnictví za rok 2008 ve složení:

 • Milena Nociarová, DiS., předsedkyně komise
 • Marie Pekařová, členka komise
 • Milada Tomašovičová, členka komise

Předložené doklady:

 • čerpání rozpočtu prezidia ČAS za rok 2008,
 • pokladní knihy hlavní pokladny a pokladen prezidia a registračního centra,
 • originály příjmových faktur,
 • kopie výdajových faktur,
 • příjmové a výdajové pokladní doklady,
 • inventární soupis dlouhodobého a drobného hmotného i nehmotného majetku od jednotlivých sekcí a regionů:
 • pokladní knihy,
 • výpisy z bankovních účtů,
 • faktury a dohody o provedení práce,
 • příjmové a výdajové pokladní doklady spolu s účty,
 • programy, souhlasná stanoviska a prezenční listiny vzdělávacích akcí,
 • přehled činností sekcí a regionů.

V roce 2008 pracovalo v ČAS celkem 50 sekcí a regionů. Na začátku roku 2009 dochází ke sloučení Regionu Kolín a Sekce léčebných ústavů a lázní v Region Polabí. Region Brno se mění v Region jihomoravský. Činnost končí Sekce sterilizace a Sekce záchranné služby.

Správné účtování má 36 sekcí a regionů (72%), neúplná dokumentace vzdělávacích akcí má 14 sekcí a regionů (28%).

Závěr:

V předkládaných finančních dokladech jsme nezjistily žádné nedostatky. Pouze v předkládané dokumentaci vzdělávacích akcí scházela většinou souhlasná stanoviska ke vzdělávacím akcím . To bylo zřejmě způsobeno tím že žádosti posílají předsedové sekcí a regionů a pokladní se k nim vždy nedostane .Vše postupně odstraněno do poloviny března 2009.

Proti loňskému roku došlo k velkému posunu v práci pokladních sekcí a regionů, děkujeme. Naše práce byla jednodušší a rychlejší. Na další účetní rok bychom chtěli práci pokladních ještě usnadnit přesným seznamem požadovaných dokumentů. I když finanční hospodaření ČAS za rok 2008 vykazuje ztrátu, přesto je nutné kladně hodnotit velký počet uspořádaných vzdělávacích akcí a splnění plánovaných záměrů Projektu bezpečí 2008, financovaného Ministerstvem zdravotnictví.

Přehled hospodaření ČAS za rok 2008 bude přiložen. Ztráta bude hrazena z rezervního fondu ČAS.


V Praze dne 24.3.2009


Milena Nociarová
Marie Pekařová
Milada Tomašovičová

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER