Pracovní skupina pro Seznam zdravotních výkonů

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Jana Pultarová
Členové Ing. Bc. Irena Kouřilová
Mgr. Bohumila Hajšmanová
Bc. Vladimíra Havlová
Olga Mengerová
Mgr. Veronika Mrázková
Mgr. Tomáš Petr, Ph.D.
Olga Sihelská
Ivana Stránská
Eva Šplíchalová
Anděla Tichá
Mgr. Petra Vytasil - Krajíčková
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů Budou vždy osloveni dle aktuálního tématu pracovní skupiny.
Cíle/vize
Plán aktivit

Informace k seznamu výkonů

Vyhláška MZ ČR č. 350/2015 Sb., seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Postup při předkládání návrhu registračního listu (2016)
Registrační listy 2016

Návrh České asociace sester v rámci vnitřního připomínkového řízení na novelu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami:
Oznámení pracovní skupiny

Česká asociace sester již od roku 2008 pracuje na aktualizaci a doplňování Sazebníku výkonů Ministerstva zdravotnictví.

Spolu s odborníky z řad členů sekcí a regionů České asociace sester vytvořila a předložila do Pracovní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví v uplynulých 3 letech poměrně velké množství registračních listů, které fungují jako podklady pro zavedení kódu výkonu do Seznamu výkonů. Tento Seznam výkonů vychází minimálně 1x ročně vždy k 1.1. dalšího roku.

Během celého procesu předkládání a postupného schvalování jsme získali přímý souhlas vedení Lékařské komory. Tohoto aktu si velmi vážíme, protože je pro nás důkazem toho, že komunikace s odbornými společnostmi lékařů je možná a je postavená na vzájemném respektu.

Během schvalovacího procesu se ale setkáváme také s výhradami zejména ze strany přítomných lékařů, které vyplývají z neznalosti problému a také občas z touhy nepovolit nelékařům samostatnou činnost.

Přehled schválených registračních listů:

 • Aplikace klysma, výplachu
 • Provedení cévkování močového měchýře u ženy
 • Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
 • Katetrizace močového měchýře u muže
 • Edukace kardiologického pacienta s dg.: AIM, ICHS, plicní embolie, srdeční selhání (NLZP)
 • Reedukace kardiologického pacienta s dg.: AIM, ICHS, plicní embolie, srdeční selhání (NLZP)
 • Propočet nutriční bilance (SW nástojem)
 • Indikace sippingu nutričním terapeutem
 • 9. Sestavení nutričního plánu pacienta/klienta
 • Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem
 • Edukace nutričním terapeutem
 • Reedukace nutričním terapeutem
 • Telefonické, písemné a e-mailové konzultace pacienta nutričním terapeutem
 • Skupinová relaxace
 • Edukace psychiatrickou sestrou
 • Reedukace psychiatrickou sestrou
 • Reedukace pacienta s diabetem mellitem a jemu blízkých osob
 • Separace séra nebo plazmy

Registrační listy ve fázi připomínkování PS MZ:

 • Edukace pacienta při zahájení otropticko-pleoptické léčby
 • Reedukace pacienta

Projekt "Kultivace seznamu zdravotních výkonů..."

Ministerstvo zdravotnictví pracovalo v období od července 2010 do června 2011 na projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwaru pro jeho další údržbu a modelace“, který probíhal od července loňského roku. Jeho cílem byla zásadní technická kultivace a návrh úprav stávajícího seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwarového prostředí pro komplexní řešení agendy dalších změn a úprav tohoto seznamu včetně elektronického formuláře registračního listu výkonu.

Informace o projektu
Prezentace projektu

V tuto chvíli je proces kultivace Seznamu zdravotních výkonů ukončen a musíme věřit tomu, že přinese nejen efektivnější přístup při používání zařazených výkonů, ale i efektivnější přístup k výkonům nelékařů, kteří svou činností celý proces poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče doplňují.

Další informace Zápisy z jednání Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví ČR k Seznamu výkonů

Protokol z jednání zdravotních pojišťoven a skupiny poskytovatelů domácí péče
Stanovisko ČAS k ohlášenému navýšení ceny režie
Stanovisko k průběhu dohodovacího řízení ze dne 15.7.2015

Ministerstvo zdravotnictví ČR vytvořilo "Zásady vyplňování obsahu vybraných položek výkonu". S těmito "zásadami" budou průběžně seznamováni jednotliví předkladatelé zdravotních výkonů k Seznamu zdravotních výkonů.

Zápis z porady pracovní skupiny 18.1.2012
Dopis MZČR 7.8.2011
Dopis ČLS JEP pro MZČR 10.8.2011
Zápis z jednání pracovní skupiny MZ ČR pro sazebník výkonů 23.6.2011

Pracovní postupy

Diskuse pracovní skupiny

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER