Cíle

Chceme být profesní organizace s co největším počtem členů a se silným hlasem ve společnosti.

Strategický plán ČAS na období 2015 – 2020

Hlavní cíle České asociace sester

1. Profesní příprava a vzdělávání

1.1. Aktivně se účastnit legislativních procesů ovlivňujících profesionální přípravu sester a dalších zdravotnických povolání, postavení sester a ostatních zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče a jejich výkon profese.

1.2. Podporovat a realizovat národní a mezinárodní programy zaměřené na vzdělávání sester, porodních asistentek a dalších zdravotnických pracovníků.

1.3. Podporovat a realizovat ošetřovatelský výzkum a projekty přispívající ke zvyšování kvality zdravotní péče.

1.4. Spolupracovat s MZ ČR a MŠMT ČR v oblasti vzdělávání, vytvářet vhodné podmínky v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby obnovování a udržování odborné způsobilosti přispělo k zabezpečení vysoké kvality poskytované péče a ochraně zdraví jednotlivců a komunit.

2. Ošetřovatelská praxe

2.1. Posilovat a rozšiřovat kompetence zdravotnických povolání v ČR včetně prosazování sester a ostatních zdravotnických pracovníků jako nositelů zdravotních výkonů.

2.2. Prosazovat nutnost navýšení finančních prostředků plynoucích do oblastí poskytování ošetřovatelské péče (zdravotní péče a zdravotních služeb) v souladu s rostoucími potřebami populace.

2.3 Spolupracovat s MZ ČR při stanovení cenové hodnoty bodu zdravotního výkonu autorské odbornosti NLZP.

2.4 Prosazovat plnění Akčního plánu Zdraví 2020 a zasazovat se o naplňování jednotlivých priorit týkajících se ošetřovatelské pé­če.

3. Potřeby populace

3.1. Aktivně se podílet na tvorbě zdravotní politiky předkládáním návrhů při přípravě všeobecně závazných právních předpisů na celostátní i regionální úrovni.

3.2. Vytvářet a podílet se na koncepci dlouhodobé péče v ČR a Akčním plánu péče o osoby postižené Alzheimerovou chorobou.

3.3. Spolupracovat s orgány státní správy a ostatními profesními i odbornými organizacemi v České republice a v zahraničí. Na mezinárodní úrovni pokračovat ve spolupráci s ICN a EFN.

3.4. Spolupracovat s organizacemi pacientů a aktivně se zapojovat do jimi organizovaných ak­cí.

4. Kvalita a etika v ošetřovatelství

4.1. Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně, kvalitně a eticky poskytovaných ošetřovatelských služeb (zdravotní péče a zdravotních služeb) v souladu s potřebami osob, skupin i komunit.

4.2. Podílet se na realizaci rezortních bezpečnostních cílů v praxi a na rozvoji klinických standardů péče.

5. Postavení zdravotníků ve společnosti

5.1. Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování prestiže zdravotnických profesí ve společnosti včetně právní ochrany profesí.

5.2. Posilovat stav zdravotnických povolání, provádět aktivní kroky ke stabilizaci a dalšímu růstu členské základny.

5.3. Upevnit postavení zdravotnických profesí transformací ČAS na komoru zdravotnických pracovníků.

5.4. Obhajovat profesní zájmy.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER