Evidence členské základny

Kontakt na evidenci členské základny

adresa pouze pro korespondenci

Česká asociace sester
Evidence členské základny
Londýnská 15
120 00 Praha 2

telefonní kontakt: čtvrtek – pátek 8 – 15 hodin

telefon: +420 602 631 928
e-mail: kancelar@cnna.cz


Přihlášení do ČAS

Do České asociace sester se přihlašuje on-line pomocí elektronické přihlášky. Na přihlášce požadujeme rodné číslo, které slouží pouze pro zaevidování do databáze, dále vaše rodné číslo nebude šířeno. Pro korespondenci s Vámi a pro potřeby sekce nebo regionu budete již uváděni pouze s vaším evidenčním číslem ČAS, které vám je přiděleno při přihlášení.

Více o přihlášení do České asocice sester.

Změna údajů členů v databázi ČAS

Abychom Vám mohli zasílat informace ze sekcí, regionů či od prezidia, potřebujeme od vás platné e-mailové adresy nebo alespoň platné mobilní číslo.

Chcete-li provést změnu či doplnění vašich záznamům v databázi ČAS, můžete ji provést sami. Je nutné při každé změně e-mailové adresy, mobilního čísla, jména a jiných údajů včas informace upravit.
Chcete-li využít slevu na členském příspěvku (student denního studia, člen na mateřské/rodi­čovské, nepracující důchodce), je nutné do změny vašich údajů přiložit kopii dokladu o studiu, mateřské/rodi­čovské, pobírání důchodu), nahráním souboru do příslušného políčka („potvrzení nároku na slevu“), nebo kopii dokladu zaslat e-mailem.

Pokud bylo vaše členství pozastaveno pro neplacení, stačí jen zaplatit členský příspěvek na rok, ve kterém své členství obnovujete. Po zaplacení ročního poplatku se opět stáváte členem ČAS a přístup na webové stránky do neveřejné části je automaticky obnoven.

Komunikace s členskou základnou ČAS

Všichni členové ČAS budou dostávat e-mailem nebo SMS zprávou tyto informace:

 • v průběhu celého roku: zprávy od „svých“ sekcí / regionů, od prezidia ČAS
 • první týden v měsíci lednu: informace o výši členského příspěvku za konkrétní sekci / region, číslo účtu ČAS a variabilní číslo pro platbu,
 • první týden v měsíci březnu: upomínka pro platbu, pokud člen nezaplatil s uvedením výše dlužné částky, které je nutné uhradit, číslo účtu ČAS a variabilní číslo pro platbu,
 • první týden v měsíci dubnu: upozornění pro neplatiče, že jim byl znemožněn přístup na webové stránky pro členy ČAS, výše dlužné částky, které je nutné uhradit, aby mohl být přístup na webové stránky obnoven.

Pokud Vám tyto informace nebudou chodit, úpravu vašich kontaktů proveďte zde. Je možné, že vaše uvedené kontakty nejsou správné. Proto je nutné při jakékoliv změně e-mail adresy nebo mobilního čísla tyto změny provést!

Pro pomoc se změnou údajů piště na: pozadavky.web.cas@gmail.com, případně na kancelar@cnna.cz.

Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí do měsíce po obdržení výzvy k platbě.

Při platbě členských poplatků je nutné uvádět správnou částku a správný variabilní symbol – vaše evidenční číslo, není možné bez tohoto čísla poznat, čí to byla platba. Pak může nastat situace, že jste vyřazeni z databáze pro nesprávnou částku nebo špatně uvedený nebo neuvedený variabilní symbol.

Bankovní spojení:
Peněžní ústav: Komerční banka Praha 1
číslo účtu: 27033021/0100
specifický symbol: 888
variabilní symbol: vaše evidenční číslo ČAS

Výše členských příspěvků ČAS

 • všichni nově přihlášení:
  • příspěvek je splatný po přihlášení a pak vždy za následující kalendářní rok.
 • pracující – za první dvě sekce / regiony, dále za každou další sekci nebo region:
  • 500 Kč / rok,
 • nepracující důchodci, členové na mateřské / rodičovské dovolené, studenti denního studia:
  • 200 Kč / rok, za první dvě sekce / regiony,
  • 500 Kč / rok, za každou další sekci nebo region,

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER