ICN - Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován a znovu schvalován, tato zatím poslední revize byla provedena v roce 2000.

Úvod

Sestry mají čtyři základní povinnosti: pečovat o zdraví, předcházet nemocem, navracet zdraví a zmírňovat utrpení. Potřeba ošetřovatelské péře je všeobecná.

Neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče je respektování lidských práv, jako je právo na život, na důstojnost a právo na zacházení s úctou.

Ošetřovatelská péče není omezena, pokud jde o věk, barvu pleti, vyznání, kulturní zvyklosti, postižení nebo nemoc, pohlaví, národnost, politické přesvědčení, rasu nebo společenské postavení pacienta.

Sestry poskytují zdravotnické služby jednotlivcům, rodinám a komunitám a koordinují svoje služby se službami jiných oborů.

Kodex ICN

Etický kodex sester připravený ICN má čtyři hlavní články, které vymezují normy etického chování.

1. Sestry a lidé/občané

 • Sestra má profesní odpovědnost především vůči lidem, kteří potřebují ošetřovatelskou­ péči.
 • Při poskytování péče sestra vytváří prostředí, v nemž jsou respektována lidská práva, hodnoty, zvyky a duchovní přesvědčení jednotlivce, rodiny a komunity.
 • Sestra se stará o to, aby byly jednotlivým osobám poskytnuty dostatečné informace, z nichž může vycházet jejich souhlas s péčí a související terapií.
 • Osobní informace o pacientovi chrání sestra jako důvěrné a tyto informace sděluje dalším lidem pouze po pečlivé úvaze.
 • Sestra je spolu se společností odpovědná za zahájení a podporu aktivit zaměřených na uspokojování zdravotních a sociálních potřeb občanů, zejména občanů patřících do ohrožených skupin.
 • Sestra je také spoluzodpovědná za zachování přirozeného prostředí a jeho ochranu před znehodnocováním, znečišťováním, úpadkem a ničením.

2. Sestry a jejich práce/praxe

 • Sestra nese osobní odpovědnost za svou ošetřovatelskou praxi a za udržování své kvalifikace na potřebné výši průběžným studiem.
 • Sestra pečuje o své vlastní zdraví, aby nebyla narušena její schopnost poskytovat péči.
 • Sestra pečlivě posuzuje svou kvalifikaci a své schopnosti při přijímání určité povinnosti a stejně tak posuzuje kvalifikaci a schopnosti osob, které pověřuje plněním určité povinnosti.
 • Sestra za všech okolností dodržuje pravidla slušného chování, což přispívá k budování dobré pověsti profese a zvyšuje důvěru občanů.
 • Sestra se při poskytování péče stará o to, aby se při užívání nové techniky a uplatňování vědeckého pokroku dbalo na bezpečnost, důstojnost a lidská práva občanů/pacientů.

3. Sestry a jejich povolání

 • Sestra hraje rozhodující roli pri určování a realizaci přijatelných norem klinické ošetřovatelské praxe, řízení, výzkumu a vzdělávání.
 • Sestra se aktivně podílí na rozvoji základní soustavy odborných znalostí vycházejících z vědeckého poznání.
 • Sestra se prostřednictvím profesní organizace podílí na vytváření a zachování slušných/spra­vedlivých sociálních a ekonomických pracovních podmínek v ošetřovatelství.

4. Sestry a jejich spolupracovníci

 • Sestra udržuje vztahy spolupráce se svými spolupracovníky z oboru ošetřovatelství a dalších oborů.
 • Sestra podnikne odpovídající kroky, aby ochránila občany, když je jejich péče ohrožena jejím spolupracovníkem nebo kteroukoliv jinou osobou.

Návrhy na využívání etického kodexu ICN

Etický kodex pro sestry připravený ICN poskytuje návod k aktivitám vycházejícím ze společenských hodnot a potřeb. Bude mít smysl jedině tehdy, pokud to bude živý dokument a bude aplikován na skutečnosti ošetřovatelské a zdravotnické péče v měnící se společnosti.

Aby Kodex splnil svůj účel, je třeba, aby jej sestry pochopily, osvojily si jej a používaly jej při všech aspektech své práce. Musí být k dispozici studentům v průběhu jejich studia a sestrám v průběhu jejich pracovního života.

Využívání jednotlivých článků Etického kodexu ICN

Čtyři články Etického kodexu pro sestry připraveného ICN: sestry a lidé, sestry a jejich práce/praxe, sestry a jejich profese a sestry a jejich spolupracovníci poskytují rámec pro normy chování. Následující tabulka pomůže sestrám převést tyto normy do praxe. Sestry a studentky ošetřovatelství tak mohou:

 • Studovat normy spadající pod každý článek Kodexu.
 • Přemýšlet o tom, co pro vás každá norma znamená. Premýšlejte o tom, jak můžete uplatnit etiku ve své oblasti ošetřovatelství: v praxi, vzdělání, výzkumu nebo řízení.
 • Diskutovat o Kodexu se svými spolupracovnicemi a dalšími lidmi
 • Použít specifický příklad ze zkušenosti k identifikaci etických dilemat a norem chování, které jsou stanoveny v Kodexu. Sdělte, jak byste dilema řešili
 • Pracovat ve skupinách na objasnění etického rozhodování a dospět ke shodě, pokud jde o normy etického chování.
 • Spolupracovat se svou národní asociací sester, spolupracovníky a dalšími při kontinuální aplikaci etických norem v ošetřovatelské praxi, vzdělání, řízení a výzkumu.

Prvek Kodexu č. 1: Sestry a lidé

Pracovníci a řídící pracovníci Pedagogičtí a výzkumní pracovníci Národní asociace sester
Poskytovat péči, která respektuje lidská práva a citlivě přistupuje k hodnotám, zvykům a přesvědčení občanů. Do osnov zařadit informace o tom, že poskytování péče vychází z respektování lidských práv a zásad rovnosti, spravedlnosti a solidarity. Vytvořit programy a směrnice, které podporují lidská práva a etické normy.
Zajistit kontinuální vzdělávání v etických otázkách Při výuce a studiu zajistit možnost zabývat se otázkami etiky a rozhodování. Lobovat za zapojení sester do výboru zabývajících se otázkami etiky.
Zajistit dostatek informací, které by umožňovaly informovaný souhlas a uplatnění práva souhlasit s léčbou nebo ji odmítnout. Při výuce a studiu zajistit možnost zabývat se otázkami týkajícími se informovaného souhlasu. Vytvořit směrnice zabývající se otázkami informovaného souhlasu a zajistit kontinuální vzdělávání v této problematice.
Používat takové systémy dokumentace a zpracování informací, které zajišťují diskrétnost. Do osnov zavést poučení o pojmech soukromí a důvěrnost informací. Začlenit otázky soukromí a duvěrnosti informací do národního etického kodexu pro sestry.
Zajišťovat a sledovat bezpečnost prostředí na pracovišti. Poučit studenty, aby dokázali vnímat význam sociálních aktivit v aktuálních problémech. Podporovat zdravé a bezpečné prostředí.

Prvek Kodexu č. 2: Sestry a praxe

Pracovníci a řídící pracovníci Pedagogičtí a výzkumní pracovníci Národní asociace sester
Vytvořit normy/standardy?? péče a takové pracovní prostředí, které podporují poskytování kvalitní péče. Při výuce a studiu vytvořit možnosti, které podporují celoživotní vzdělávání a zvyšování kvalifikace pro praxi. Zajistit možnost kontinuálního vzdělávání prostřednictvím časopisů, konferencí, distančního studia apod.
Zavést do praxe systémy pracovního hodnocení, kontinuálního vzdělávání a systematického obnovování licencí Provádět výzkum, který ukazuje spojitost mezi kontinuálním vzděláváním a náležitou kvalifikací pro praxi, a šířit jeho výsledky. Lobovat za zajištění príležitostí ke kontinuálnímu vzdělávání a vytvoření norem kvalitní péče
Sledovat a podporovat osobní zdraví ošetřovatelského personálu ve vztahu k jejich schopnosti pracovat. Propagovat význam osobního zdraví a ilustrovat jeho vztah k ostatním hodnotám. Propagovat mezi ošetřovatelským personálem zdravý životní styl. Lobovat za zdravé pracovní prostředí a za služby pro sestry.

Prvek Kodexu č. 3: Sestry a profese

Pracovníci a řídící pracovníci Pedagogičtí a výzkumní pracovníci Národní asociace sester
Stanovit normy pro ošetřovatelskou praxi, výzkum, vzdělávání a management. Při výuce a studiu zajistit príležitost zabývat se vytvářením norem pro ošetřovatelskou praxi, výzkum, vzdělávání a management. Spolupracovat s jinými pracovníky na vytváření norem pro ošetřovatelské vzdělávání, praxi, výzkum a management.
Podporovat na pracovišti provádění výzkumu souvisejícího s ošetřovatelstvím a zdravím a šíření a využívání jeho výsledků. Provádět výzkum směřující k rozvoji ošetřovatelské profese, šírit a využívat jeho výsledky. Připravovat prohlášení, směrnice a normy vztahující se k ošetřovatelskému výzkumu.
Podporovat členství v celostátních asociacích sester, aby se pro sestry vytvářely příznivé socioekonomické podmínky. Studující sestry upozornit na význam profesních sesterských asociací. Lobovat za spravedlivé sociální a ekonomické pracovní podmínky v ošetřovatelství. Připravit směrnice týkající se otázek pracovního prostředí.

Prvek Kodexu č. 4: Sestry a lidé

Pracovníci a řídící pracovníci Pedagogičtí a výzkumní pracovníci Národní asociace sester
Budovat povědomí o specifických a překrývajících se funkcích a o možnosti vzniku napětí mezi jednotlivými obory. Rozvíjet pochopení pro role ostatních pracovníků. Stimulovat spolupráci s ostatními sprízněnými obory
Vytvořit pracovní systémy, které podporují společné profesní etické hodnoty a chování. O zásadách ošetřovatelské etiky informovat ostatní zdravotnické pracovníky. Vytvořit povědomí o etických otázkách jiných profesí.
Vytvořit mechanismy k ochraně jednotlivců, rodin i komunit, je-li jejich péče ohrožena zdravotnickým personálem. Ve studentech vychovat potřebu ochraňovat jednotlivce, rodiny nebo komunity, když je jejich péře ohrožena zdravotnickým personálem. Zajistit směrnice a diskusní fóra související se zabezpečením lidí, když je jejich péče ohrožena zdravotnickým personálem.

Šíření etického kodexu pro sestry vytvořeného Mezinárodní radou sester

Aby Etický kodex pro sestry mohl být používán, musí jej sestry znát. Vyzýváme vás, abyste pomohli šířit tento Kodex na školách, kde se vzdělávají budoucí sestry, v tisku pro sestry a dalších hromadných sdělovacích prostředcích. S Kodexem by se měli seznámit také ostatní zdravotničtí pracovníci, veřejnost, skupiny klientů a skupiny tvořící politiku, organizace lidských práv a zaměstnavatelé sester.

Slovníček termínů používaných v Etickém kodexu sester vytvořeném Mezinárodní radou sester

Co-operative relationship vztah spolupráce Profesionální vztah založený na kolegiální a reciproční aktivitě a chování, který má za cíl dosažení určitých cílů.
Co-worker spolupracovník Jiné sestry a jiní zdravotničtí a nezdravotničtí pracovníci a odborníci.
Nurse shares with society sestra se dělí se společností Sestra, jako zdravotnická pracovnice a občanka, iniciuje a podporuje vhodné aktivity na uspokojování zdravotních a sociálních potřeb obyvatel.
Personal health Duševní, tělesná, sociální a duchovní pohoda sestry.
Personal information osobní zdraví Informace o jednotlivci nebo rodině získané během profesionálního kontaktu, které jsou důvěrného charakteru a jejichž zveřejnění může znamenat porušení práva na soukromí, stud, vznik nepříjemností nebo škody pro jednotlivce nebo rodinu.
related groups osobní informace Jiné sestry, zdravotničtí pracovníci nebo jiní pracovníci, kteří poskytují službu jednotlivci, rodině nebo komunitě a jejichž práce vede k dosažení požadovaných cílů.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER