O společnosti

Víte co je ČAS?

ČAS neznamená jenom slovo, které nás neustále nutí spěchat, říkat nemám čas, čas jsou peníze, čas všechny rány zhojí, ale ČAS znamená též ČESKÁ ASOCIACE SESTER, z.s.

Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociálního péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice.

Kdo řídí Českou asociaci sester?

Nejvyšším orgánem České asociace sester je Fórum delegátů, které se skládá z členů ČAS. Fórum delegátů volí devíti členné prezidium a revizní komisi. Sídlem České asociace sester je Praha.

Adresa:
Česká asociace sester, z.s.
Londýnská 15, 120 00 Praha 2

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 1 číslo účtu: 27033021/0100 konstantní symbol: 379

Cíle České asociace sester

  1. Podporovat aktivity zaměřených na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž cílem bude příprava sester, porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických oborů na výkon povolání.
  2. Spolupracovat na změnách systému zdravotnických služeb v ČR.
  3. Spolupracovat s orgány státní správy a ostatních profesních i odborových organizací na podpoře volného pohybu pracovních sil v rámci EU i mimo ni.
  4. Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služeb v souladu s potřebami osob, skupin i komunit.
  5. Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských profesí ve společnosti.
  6. Zastupovat poskytovatele ošetřovatelských služeb v domácí péči a vytvářet účinné nástroje na prosazování jejich práv.

Jak toho dosáhneme?

Aktivitami v oblasti legislativy, standardizace ošetřovatelské péče, podporou a realizací vzdělávacích aktivit i publikační činnosti. Organizací tiskových konferencí, kterými upozorníme společnost na problémy, které nás trápí. Spoluprací se zahraničními sesterskými profesními organizacemi, s Lékařskou komorou, Stomatologickou komorou, Lékárnickou komorou a odbornými lékařskými společnostmi, dále s Ministerstvem zdravotnictví, Parlamentem ČR a dalšími institucemi státní správy. V oblasti pracovního práva úzce spolupracujeme s Odborovým svazem pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči.

Kdo se může stát členem Česká asociace sester?

Členem se může stát každá sestra, porodní asistentka, laborant, farmaceutický asistent, asistent hygienické služby nebo jiný nelékař, který vykonává, nebo vykonával své povolání dle platných předpisů.

Činnost České asociace sester

ČAS má ve Evropě kredit aktivní profesní organizace, která má zájem o pozitivní změny na poli ošetřovatelství. Důkazem toho je naše členství v Evropské Federaci Sesterských Asociací (EFN) se sídlem v Bruselu.

Činnost České asociace sester spočívá v práci odborných sekcí a regionů. Jednotlivé sekce a regiony pořádají pravidelné odborné vzdělávací akce, semináře, konference. Účastní se aktivně mezinárodních kongresů, sympozií jak v ČR tak v zahraničí.

Všichni Ti, kterým není lhostejné kam naše ošetřovatelství směřuje a chtějí se na transformaci a změnách podílet, se mohou aktivně zapojit v odborných sekcích nebo regionech.

Všichni Ti, kteří mají zájem podpořit Českou asociaci sester a spolupodílet se na vytvoření silné profesní organizace, nám mohou napsat na info@cnna.cz. Rády poskytneme podrobnější informace.

Dokažme svou aktivitou a iniciativou, že právem patříme do společenství sdružující zdravotníky celého světa a že můžeme být hrdi na příslušnost k naší profesi.

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER