Pády

V roce 2002 rada grantu SFN (Sdružení fakultních nemocnic) navrhla ke sledování fakultním nemocnicím indikátor kvality péče – Pády pacientů při hospitalizaci. Ambicí koordinátora celého sledování České asociace sester – pracovní skupiny pro kvalitu (dále jen ČAS) je zvýšení zájmu zdravotnických zařízení o tuto problematiku. Pro rok 2010 je přihlášeno již 39 zdravotnických zařízení, což je více jak 1/3 lůžkové kapacity ČR. Projekt byl v roce 2015 ukončen.

Cíle sledování výskytu pádů ve zdravotnických zařízeních

 • Zjistit počet pádů ve zdravotnických zařízeních v České republice.
 • Analyzovat závažnost zranění.
 • Analyzovat okolnosti pádu.
 • Analyzovat závislosti u pacientů starších 65 let.
 • Stanovit indikátor kvality péče.
 • Navrhnout škálu k identifikaci rizikového pacienta.

Organizace projektu

Na počátku projektu byl pro jeho účastníky uspořádán seminář o cílech a metodice celého projektu. Byla vytvořena pracovní skupina, ve které měla každá nemocnice dva zástupce. Obvykle hlavní sestru / náměstkyni pro ošetřovatelskou péči a manažera kvality, případně pracovníka pracujícího v oddělení kvality. Každá nemocnice dostala k dispozici standard prevence a péče o pacienty, kteří prodělali při hospitalizaci pád. Podmínkou pro účast v projektu byla implementace tohoto standardu ve vlastním zdravotnickém zařízení. Dále nemocnice obdržely protokol k pádu pacienta a metodické pokyny pro jeho vyplnění, včetně zpracované tabulky individuálně pro každé zařízení. Byly dohodnuty termíny pro předání protokolů, jejich anonymizace, struktura dalších potřebných informací a termíny předání zpráv. Dále byla vypracována metodika pro benchmarkingové výstupy.

Do projektu sledování pádů pacientů se mohou v současné době zapojit všechna zdravotnická zařízení, která projeví zájem a splňují požadavky specifické pro sledování. Výsledky sledování jsou hlášeny odpovědným pracovníkem každého zdravotnického zařízení po čtvrtletí, v měsíčním členění, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce prostřednictvím elektronické pošty v programu Microsoft Excel. Výsledky sledování jsou odesílány zpět z ČAS nejpozději poslední den následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí do všech zdravotnických zařízení.

Indikátor kvality péče

Sledovaný indikátor je vždy hodnocen v podobě – indikátor kvality péče – podíl zraněných z pádu na 1000 ošetřovacích dnů v členění jak je uvedeno v tabulce. Pacienti se dělí na dvě věkové skupiny do 65 let a nad 65 let z důvodů srovnání s publikovanými výsledky v literatuře. Dále se indikátor vztahuje na skupiny oborů; interní obory, chirurgické obory, pediatrické obory a lůžka následné péče.

Zranění se podrobně nespecifikují, jen je nutné je dělit na lehká a těžká, přičemž za lehká zranění považujeme: povrchové odřeniny, hematomy a blíže nespecifikované bolesti končetin, případně dalších částí těla. Za těžká zranění pak považujeme bezvědomí, komoce a kontuze mozku vzniklé v přímé souvislosti s pádem (někdy je velmi obtížné identifikovat), fraktury, tržné rány, včetně těch, které šijeme náplasťovými stehy.

V následujících souborech uveřejňujeme celková data zjištěná v letech 2004 – 2012

Závěrečná zpráva 2011 – 2012

Závěrečná zprává 2015


Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA
e-mail: dita.svobodova@vfn.cz.


Seznam účastníků sledování

 1. Thomayerova nemocnice, p. o., Praha (od roku 2002)
 2. Fakultní nemocnice Olomouc, p. o. (od roku 2002)
 3. Fakultní nemocnice v Motole, p. o., Praha (od roku 2002)
 4. Fakultní nemocnice Plzeň, p. o. (od roku 2002)
 5. Krajská nemocnice Liberec, a. s. (od roku 2002)
 6. Nemocnice Pelhřimov, p. o. (od roku 2002)
 7. Nemocnice Prostějov (od roku 2002)
 8. Nemocnice Třinec, p. o. (od roku 2002)
 9. Nemocnice Třebíč, p. o. (od roku 2002)
 10. Nemocnice na Františku s poliklinikou, p. o., Praha (od roku 2002, ukončeno 2003)
 11. Psychiatrická léčebna Bohnice, p. o., Praha (od roku 2002, ukončeno 2006)
 12. Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno, p. o. (poskytlo data pro zpracování za III. Q 2002)
 13. Fakultní nemocnice Ostrava, p. o. (od roku 2003)
 14. Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p. o. (od roku 2003, ukončeno 2003)
 15. Nemocnice Nymburk (od roku 2003, ukončeno 2005)
 16. Fakultní nemocnice Brno, p. o. (od roku 2004)
 17. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, p. o. (od roku 2004)
 18. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, p. o. (od roku 2004)
 19. Fakultní nemocnice Hradec Králové, p. o. (od roku 2004)
 20. Nemocnice Na Bulovce, p. o., Praha (od roku 2004)
 21. Nemocnice Šternberk (od roku 2005)
 22. Masarykův onkologický ústav, p. o., Brno (od roku 2006)
 23. Městská nemocnice v Litoměřicích, p. o. (od roku 2006)
 24. Nemocnice Most (od roku 2006)
 25. Nemocnice Kyjov, p. o. (od roku 2007)
 26. Nemocnice Vsetín (od roku 2007, ukončeno 2007)
 27. Nemocnice Písek, a. s. (od roku 2008)
 28. Nemocnice Přerov, Středomoravská nemocniční a.s. (od roku 2008)
 29. Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje (od roku 2008)
 30. Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. (od roku 2008)
 31. Oblastní nemocnice Náchod, a. s. (od roku 2008)
 32. Vojenská nemocnice Olomouc, p. o. (od roku 2008)
 33. Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. (od roku 2008)
 34. Nemocnice sv. Alžběty, spol. s. r. o., Louny (od roku 2008)
 35. Nemocnice Milosrdných bratrů Brno (od roku 2010)
 36. Nemocnice Chomutov (od roku 2009)
 37. Nemocnice Ústí nad Labem (od roku 2009)
 38. Nemocnice Znojmo (od roku 2009)
 39. MEDICON (od roku 2010)
 40. Nemocnice Havířov (od roku 2010)
 41. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj (od roku 2010)
 42. Nemocnice Děčín (od roku 2010)
 43. Nemocnice Teplice (od roku 2010)
 44. SZZ Krnov (od roku 2010)
 45. Home Care Dolní Rychnov (od roku 2010)

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER