Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče

Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Lenka Gutová, MBA
Členové Mgr. Eva Hlaváčková
Mgr. Monika Chábová
Mgr. Věra Kolegarová
Mgr. Miluše Kopecká
Mgr. Ivana Koudelková
Bc. Ria Otrubová
Alena Makarová
Mgr. Lada Nováková
PhDr. Ilona Plevová, PhD.
Doc. Mgr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Mgr. Petra Rusková
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA
PhDr. Dita Vlasáková
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů
Cíle/vize 1. Předávat členské základně aktuální informace v oblasti kvality a bezpečí.
2. Spolupracovat s klíčovými institucemi pro oblast Kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních prostřednictvím aktivního zapojení členů Pracovní skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče ČAS.
  • MZ ČR - Odbor zdravotních služeb
  • Pracovní skupina pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče Expertní skupina pro sledování nežádoucích událostí
  • ÚZIS

3. Participovat v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti kvality a bezpečí.
4. Reagovat na aktuální problémy členů ČAS v praxi formou interní elektronické komunikace prostřednictvím kontaktu: kvalita@cnna.cz.
Plán aktivit
  • Účast na jednání Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče MZ.
  • Aktualizace informací v oblasti kvality a bezpečí na webových stránkách.
  • Navázání spolupráce s Expertní skupinou Národního systému sledování nežádoucích událostí.
  • Navázání spolupráce s ÚZIS.
  • Organizace konference s tématikou Kvalita a bezpečí – příklady dobré praxe.
  • Organizace kasuistického semináře – vybraná témata nežádoucích událostí.
Další informace Elektronický časopis MANAGEMENT RIZIK VE ZDRAVOTNICTVÍ 1/2018 lze stáhnout zde.


Ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku všechny srdečně zveme na konferenci Kouření v nemocniční péči (pozvánka), která se uskuteční 22. května 2018 ve Vojenské fakultní nemocnici Praha. Na konferenci vystoupí mnozí významní odborníci na danou problematiku, jako např.: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., z Referenčního centra pro závislé na tabáku prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, aj.

Konference Kvalita a bezpečí v praxi III (pozvánka, program) se uskuteční 2. listopadu 2017
Konference Kvalita a bezpečí v praxi II (13.10.2016):
pozvánka, článek z časopisu Florence
Konference Kvalita a bezpečí v praxi I (2.12.2015):
Zpráva z konference

Zdraví 2020 - akční plán:
Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Aktuální informace na Portálu kvality a bezpečí MZ ČR ZDE

Příručka k osnově bezpečí pacientů (Multiprofesní edice) ZDE

Informace Kvalita a bezpečí ÚZIS - Systém hlášení nežádoucích událostí ZDE

Praktické informace: Kvalita a bezpečí ve zdravotnických zařízeních, Rádce pacienta (MZ ČR), další informace související s problematikou kvality a bezpečí

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP (ZDE tabulka, jak správně ředit a podávat léčiva)

Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče:
Metodický návod
Standardní opatření k eliminaci rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče

Jednání ke snižování administrativní zátěže (zápis)

Zápisy z jednání PS:
Zápis z jednání (srpen 2017)
Zápis z jednání (březen 2017)
Zápis z jednání (duben 2016)
Zápis z jednání (18.2.2016)
Zápis z jednání (30.9.2015)
Zápis z jednání (1.6.2015)
Zápis z jednání (26.9.2011)

Odpovědi na dotazy členské základny k tématu kvality a bezpečí prostřednictvím e-mailu kvalita@cnna.cz

Pracovní postupy

Diskuse pracovní skupiny

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER