Pracovní skupina pro legislativu

Vedoucí pracovní skupiny PhDr. Martin Šamaj, MBA
Členové Mgr. Veronika Bálková
Lenka Cejnková
Mgr. Veronika Hauerová
Bc. Ivana Chvojková
doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Bc. Šárka Klokočková
Doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
Jitka Mamulová
Mgr. Eva Marková
Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA
Mgr. Nina Müllerová
PhDr. Michaela Hofštetrová
Seznam všech navržených členů pracovní skupiny od sekcí/regionů, včetně kontaktů
Cíle/vize

 • Komentovat a připomínkovat aktuálně připravovanou legislativu a navázat těsný kontakt s MZ ČR ve smyslu pružného informování o plánu přípravy legislativních norem.
 • Na stránkách ČAS zveřejnit plán přípravy legislativních norem, aby se sekce a regiony ČAS mohly vyjadřovat k připravovaným legislativním návrhům a zároveň, aby se aktivně podílely a zapojovaly do tohoto procesu.
 • Zveřejňovat, a to vždy kvartálně na stránkách ČAS a do zpravodaje, jaké normy jsme připomínkovali, případně realizovali nebo iniciovali připomínková řízení.
 • Iniciovat schůzky pro legislativní oblasti, které vnímáme jako problémové (zástupkyně našich pracovních skupin a členky ČAS ve svých připomínkách) a ve spolupráci se sekcí pro spolupráci s mezinárodními organizacemi připravovat novelizace a event. iniciovat změny, pokud naše právní úpravy budou v rozporu (nebo budou nedostatečně právně ošetřeny) v souladu s mezinárodními pravidly.
 • Pořádat jedenkrát ročně (možná i v rámci konference prezidia ČAS) blok informací o platné legislativě (ve smyslu co jsme připomínkovali, s jakým výsledkem, co budeme iniciovat za změny, atd.).
 • 6. Jednou ročně publikovat ve Florence a podle možností i v běžném tisku výběr z legislativních pravidel pro praxi – ve smyslu legislativních změn a úprav.
 • Ve spolupráci se sestrami které byly pracovně v cizině připravit srovnání, jak jsou některé legislativní kroky ošetřeny u nás a jak to dělají v cizině, a co říká naše legislativa – jakási obměna předcházejícího bodu.
Plán aktivit V oblasti spolupráce:
 • těsně spolupracovat s odborem vzdělávání a vědy MZ ČR,
 • navázat spolupráci s legislativním odborem MZ ČR za účelem získávání pravidelných informací o legislativním plánu na další období,
 • navázat spolupráci s MŠMT a pokusit se tak ovlivnit přípravu a vzdělání našich budoucích kolegů a kolegyň,
 • rozvinout větší spolupráci s MPSV ČR v oblasti propojení zdravotní a sociální péče, včetně stanovení jasných podmínek financování této péče,
 • navázat spolupráci s pacientskými organizacemi, a z jejich reálných připomínek čerpat podněty, pokud budou souviset s naší činností,
 • spolupracovat se Společností medicínského práva, Asociací nemocnic ČR, odbornými a profesními společnostmi, vždy dle konkrétního problému a situace,
 • z hlediska mezinárodního, by to měla být spolupráce se zástupcem prezidia ČAS pro EFN, abychom měli informace o směřování legislativy minimálně v evropském měřítku,
 • v rámci ČAS spolupracovat s pracovní skupinou pro tvorbu standardů ošetřovatelské péče a ostatními pracovními skupinami.

Připomínkovali jsme tyto návrhy vyhlášek:
 • O požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení.
 • O požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení.
 • O hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.
 • O zdravotnické dokumentaci (samostatně i dokumentaci ošetřovatelské péče).
Další informace Pracovní skupina pro legislativu je otevřena novým námětům, připomínkám, diskuzi a každou reálnou iniciativu či návrh na zlepšení současné situace projedná a výsledek na našich stránkách zveřejní.

Dne 30. července 2018 odeslala prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová dopis hlavní sestře ČR Mgr. Alici Strnadové, ve kterém navrhuje možné rozšíření kompetencí všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotních pracovníků v ČR. Celé znění dopisu naleznete zde.

Připomínky ČAS k zákonu č. 96/2004 Sb.
Připomínky ČAS ke Koncepci ošetřovatelství

Pracovní postupy

Diskuse pracovní skupiny

Dokumenty

Partneři ČESKÉ ASOCIACE SESTER